Pravila privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA HISTRIS KVALITETA d.o.o

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Histris kvaliteta d.o.o., 52440 Poreč, Partizanska 13, OIB: 34481743510 (Voditelj obrade), izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Društvo Histris kvaliteta d.o.o., 52440 Poreč, Partizanska 13, OIB: 34481743510 s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorno je društvo: Histris kvaliteta d.o.o., 52440 Poreč, Partizanska 13, OIB:34481743510

Adresa e-pošte za kontakt: : info@histris.hr

Telefon za kontakt: 052/639-114

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu te smo također i tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Društvo Histris kvaliteta d.o.o., 52440 Poreč, Partizanska 13, OIB: 34481743510 obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili pristupom na našu službenu internet stranicu, zahtjevom za informacije o našim uslugama i proizvodima, prijavom na newsletter, ulaskom u poslovni odnos sa nama te sudjelovanjem u nagradnim igrama.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na Newsletter su Vaše ime i prezime Vaša e-mail adresa.

Osobni podaci koji se prikupljaju putem kontakt obrasca na našoj službenoj internetskoj stranici, a temeljem Vašeg zahtjeva za informacije o našim uslugama i proizvodima te zahtjeva za ulazak u poslovni ili ugovorni odnos sa nama su Vaše ime i prezime, Vaš broj telefona i Vaša e-mail adresa.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem nagradnih igara i natječaja u svrhu marketinga te dostavu nagrada su ime i prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, grad/mjesto i poštanski broj, a sukladno pravilima nagradnih natječaja ili nagradnih igara koji se javno objavljuju na internet stranicama koje su navedene uz svaki nagradni natječaj odnosno nagradnu igru.

Ulaskom u vidokrug sustava video nadzora Voditelja obrade, moguće je prikupljanje osobnog podatka video snimke. Video snimka se prikuplja temeljem Legitimnog interesa Voditelja obrade radi zaštite osoba i imovine.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka 

Sve vrste Vaših osobnih podataka Voditelj obrade obrađuje sa svrhom:

 1. Ispunjenja Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima;
 2. Realizacija ugovora – Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili (npr. Zakon o obveznim odnosima);
 3. Slanja promotivnih ponuda i ostalih informacija vezanih uz poslovanje te sa svrhom kontaktiranja, a radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora, a temeljem privole koju ste nam dali;
 4. Legitimni interes: npr. Video nadzor sa svrhom zaštite osoba i imovine;
 5. Organiziranje nagradnih natječaja i igara u svrhu marketinga, a temeljem privole koju ste nam dali.

Svi Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem Zakona, ugovora, privole ili legitimnog interesa.

4. Razdoblje čuvanja

Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

5. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila na adresu: info@histris.hr ili putem pošte na adresu: Partizanska 13, 52440 Poreč.

Ukoliko opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

6. Prava ispitanika

 1. Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka;
 2. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo;
 3. Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u slučaju protupravne obrade ili ako ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. zakonski propisana obveza arhiviranja;
 4. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
  • Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 5. Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
 6. Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 7. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
 8. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
 9. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
 10. Pravo na ograničenje obrade: Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.

7. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

 • Ako postoji zakonska obveza ili
 • ako je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika.

8. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti,
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.

9. Korištenje digitalnih servisa (Internetska stranica, aplikacije)

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom i informacijama o proizvodima, zahtjeva za ulazak u poslovni odnos, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama provodimo knjigovodstvenom servisu u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i računovodstvene obrade i to samo one podatke koji su za to potrebni te ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice sadrže „kolačiće“ (eng. Cookies) koji se pohranjuju na računalu posjetitelja naše službene internetske stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše službene internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

10. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.